053-7507129 info@acb-account.nl

 

Privacy Policy

 

Om de opdracht uit te voeren die we met elkaar zijn overeengekomen, heeft ACB Account een aantal persoonsgegevens van jou nodig. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen herleiden naar een bepaald persoon. ACB Account hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ACB Account houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Met andere partijen afspraken maken over hoe zij met persoonsgegevens omgaan;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als ACB Account zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten en (eventueel) hun medewerkers worden door ACB Account verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van de opdracht;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Administratieve doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen

Alleen de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor de genoemde doelstellingen, worden door ACB Account opgeslagen en verwerkt. In het kader van de bovenstaande doelstellingen kan ACB Account de volgende persoonsgegevens van jou of (eventueel) jouw medewerkers vragen en/of verwerken:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • Faxnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Website;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Overlijdensdatum;
 • Burgerlijke staat;
 • Werkzaam bij organisatie;
 • Bankrekeningnummer;
 • Inloggegevens (gebruikersnaam/wachtwoord);
 • Voertuig kentekenplaat;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN;
 • Gegevens kinderen (naam, voorletters, geboortedatum, BSN).

Persoonsgegevens worden door ACB Account opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar, tenzij de wet anders voorschrijft. Van potentiële klanten worden alleen die gegevens bewaard die nodig zijn om tot een opdracht te komen. Als er geen overeenstemming wordt bereikt rond de eventuele opdracht, worden de gegevens zo spoedig mogelijk verwijderd.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers van ACB Account worden door ACB Account verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst

Alleen de persoonsgegevens die wij nodig hebben om uitvoering te geven aan de arbeidsovereenkomst, worden door ACB Account opgeslagen en verwerkt. Voor de bovenstaande doelstelling kan ACB Account de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN;
 • Bankgegevens.

Persoonsgegevens worden door ACB Account opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar, tenzij de wet anders voorschrijft. Van potentiële medewerkers worden alleen die gegevens bewaard die nodig zijn om tot een arbeidsovereenkomst te komen. Als er geen overeenstemming wordt bereikt rond de eventuele overeenkomst, worden de gegevens zo spoedig mogelijk verwijderd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het ondersteunen van en het assisteren bij het uitvoering geven aan een opdracht;
 • Het verzorgen van het systeembeheer;
 • Het leveren van softwarepakketten waar wij mee werken.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Bijvoorbeeld als de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

ACB Account bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Zodra het doel is bereikt of de bewaartermijn is verstreken, worden jouw gegevens zo spoedig mogelijk verwijderd.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens ACB Account van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. In dat geval worden jouw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd en wordt alleen dat bewaard wat wettelijk gezien noodzakelijk is.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens
ACB Account
Lasondersingel 147
7514 BR Enschede
Telefoon: 053-7507129
Website: www.acb-account.nl
E-mail: info@acb-account.nl

 

Share This